måndag 11 februari 2013

Barnkonventionen!

När jag läste på om de politiska partierna lade jag märke till att de flesta partier ville att barnkonventionen skulle gälla i Sverige. Jag blev nyfiken på den där barnkonventionen och har läst igenom den. Det jag mest funderade på är om vi i Sverige följer den. Jag har kopierat in den korta versionen och när jag tycker mig se brister i hur vi följer den har jag tittat på den längre versionen. http://unicef.se/barnkonventionen

1
Ett barn är varje människa under 18 år.

2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

3

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Hur vet man vad som är barnens bästa? Vem ska avgöra vad som är barnets bästa? Senare i konventionen står det att det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnen. Betyder det kanske att det är föräldrarna som vet vad som är barnets bästa?

Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. Här ska barnet alltså ha rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för dess välfärd. Man ska ta hänsyn till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrarna. Vad menas med det då? Vad har jag för rättigheter som förälder? Om jag anser att mitt barn behöver min omvårdnad i första hand - har jag då rättighet att ge det till barnet? Om jag anser att mitt barn utsätts för smittorisk och olycksrisk på förskolan - har jag då rätt att vårda barnet i hemmet? På pappret har vi förstås denna rätt i Sverige men i realiteten är det få som kan ge sina barn omvårdnad och skydd i hemmet. Staten ger pengar i form av kraftiga subventioner till förskoleplatser men ger inga ekonomiska möjligheter för föräldrarna. Staten har alltså visat vilket alternativ som är det önskvärda. De föräldrar som väljer "rätt" får ekonomisk hjälp av samhället men inte de som väljer "fel". Detta leder till att föräldrarna inte fullt ut har rättigheter att ge barnet skydd och omvårdnad på det sätt de kanske önskar.
 
 Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. Här verkar det också brista. Det har visat sig att det händer många olyckor på förskolorna och barnen är inte skyddade av någon arbetsmiljölag. Personalen är heller inte skyldiga att anmäla brister i verksamheten. Det finns heller inga rekommendationer om gruppstorlekar eller personaltäthet.

4

Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt. Vad menas egentligen? Sociala rättigheter? Man kan tolka det i alla möjliga riktningar. Jag som vill att föräldrar ska få ta hand om sina barn i hemmet om de vill det tolkar det förstås så att barnet har rätt att umgås med sina föräldrar och syskon. Om man tänker annorlunda kan man hävda att barnet har rätt att vistas i en förskolegrupp och träffa jämnåriga barn. Vem ska bestämma? 

5

Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter. För att kunna ta huvudansvaret för barnet måste föräldrarna spendera tid tillsammans med sina barn. Det är särskilt viktigt när barnen är små och fortfarande inte kan kommunicera på ett mer moget sätt. Det är också viktigt att föräldrarna har mycket tid tillsammans med barnet när barnet inte ännu har utvecklat tidsuppfattning ordentligt. Om föräldrarna är ifrån sitt barn hela dagarna och inte är nöjda med den situationen men inte har ekonomisk möjlighet att välja annorlunda då hävdar jag att föräldrarna hindras från att ta detta huvudansvar. Jag tänker också på att man i Sverige har tagit bort möjligheten till att hemskola sina barn. Jag antar att det går emot barnkonventionen.

6

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

7

Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

8

Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

9

Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet. Hur vet någon vad som är barnets vilja när det är så litet att det inte kan prata? När det är så litet att det inte kan formulera sin vilja på ett tydligt sätt? Om barnet signalerar att det inte vill skiljas från sina föräldrar genom att skrika och gråta - gills det då? Barnet gråter förmodligen för att det inte vill skiljas från sina föräldrar. Det här är många barn med om när de lämnas på förskolan men det är inget som någon vuxen tar hänsyn till. Har man då inte brutit mot barnkonventionen?

10

Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

11

Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.

12

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Om barnet tydligt visar att det inte vill bli lämnat på förskolan - räknas det som att barnet har uttyckt sin åsikt?

13-15

Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras. Samma fundering som på punkt nr 12.

16

Varje barns rätt till privatliv ska respekteras. Vad menas med detta? Om barnet är heltid på förskolan kan dess privatliv knappast respekteras. Det lilla barnet måste finna sig i att bli omskött av personer som inte är deras föräldrar, bli bytt på av främmande människor, bli matad av främmande människor. Detta anser jag är ett intrång i barnets privatliv. Barnet måste sova bland främmande barn i en miljö som inte är deras hem. Det äldre barnet som går på förskola och på fritids kan inte välja fritt vilka aktiviteter de vill ägna sig åt. Det kan inte vara ifred utan måste tillbringa dagarna i ständigt sällskap med personer det inte har valt själv.

17

Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.

18

Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

19

Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. Vem garanterar att barnen inte utsätts för fysiskt eller psykiskt våld när de går på förskola och ev. skola. Riskerna är större ju mindre barnet är. När barnet inte kan kommunicera ordentligt kan det heller inte berätta hemma vad det har varit med om. Förskolan saknar dessutom Lex Sarah.

20

Ett barn som berövats sin familjemiljö har rätt till alternativ omvårdnad.

21

Vid adoption ska staten säkerställa att barnets bästa främst beaktas.

22

Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.

23

Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.

24

Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. Barn som går på förskola riskerar att bli smittade av diverse sjukdomar. De löper också ökad risk att drabbas av svåra sjukdomar. Man kan också fundera över hur det är med hygienen för de allra minsta barnen som fortfarande dreglar, tar i allt, slickar på leksaker osv.

25

Staten ska göra regelbunden översyn av situationen för ett barn som är omhändertaget av myndigheterna.

26

Varje barn har rätt till social trygghet.

27

Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard.

28

Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

29

Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

30

Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

31

Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Barn som går heltid på förskola eller skola/fritids kan omöjligtvis kunna tillfredställa behovet av vila och fritid. Barn sover mer än vuxna och om de är borta heltid betyder det 9-10 timmar/dag. Detta innebär att det inte är många timmar kvar som barnet kan ägna sig åt vila och egenvald fritid.

32

Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hans/hennes skolgång. Här hävdar jag att barn i Sverige utnyttjas ekonomiskt. De används för att skapa arbetstillfällen. De behövs för att vuxna ska ha så många arbetstillfällen som möjligt. Trots att förskoleplatserna kostar staten 147 000 kr/år och barn och föräldrarnas löner inte räcker till för att täcka dessa kostnader måste barnen gå på förskolan. Det kostar samhället mycket pengar men ändå måste i princip alla barn gå på förskolan. Varför? Förmodligen för att skapa dessa arbetstillfällen. Barnen utnyttjas också i jämlikhetens namn. Barnen måste gå på förskolan för att deras mammor ska kunna förvärvsarbeta i lika hög grad som männen. Man vet att i första hand mammorna vill vara hemma och det anses inte önskvärt. Därför ser föräldrapolitiken ut som den gör. Jag hävdar att detta skadar barnens skolgång. Barnen är förmodligen mycket trötta av att ha varit i verksamhet sedan de var 1 år.

33

Varje barn har rätt att skyddas mot droger.

34

Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnytjas i prostitution och pornografi. Man ska inte tro folk om det värsta men det finns en risk för att små barn utsätts för sexuella övergrepp när de vårdas av främmande vuxna. Ju yngre barnet är desto större är risken eftersom de inte kan tala om vad som händer för sina föräldrar. När barn ska sova borta på nattis tror jag att risken för detta blir ännu större.

35

Staten ska bekämpa handel med barn.

36

Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande. Samma invändning som på punkt nr 32.

37
Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

38

Inget barn får användas som soldat.

39

Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

40

Ett barn som är anklagat för brott eller blivit dömt för en straffbar handling har rätt att behandlas respektfullt och rättssäkert.

41

Om det finns bestämmelser som går längre än innehållet i barnkonventionen, gäller de bestämmelserna i stället.

42

Staten ska göra konventionens innehåll känt bland vuxna och barn. Det här sker inte mig veterligt.

43-45

FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar och granskar att staterna följer barnkonventionen genom en särskild rapporteringsprocess.

46-54

En stat blir bunden av barnkonventionen genom att ratificera den.


1 kommentar: