måndag 28 januari 2013

Dagens ord - diskriminering!

Jag tänker lite på ordet diskriminering. När jag har läst om de politiska partierna har ordet dykt upp lite här och var. Vi är bra på att inte diskriminera i Sverige. Vi vill inte diskriminera någon pga kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning... Ändå känns det ibland som om det förekommer en hel del diskriminering i det tysta.

Vad är då diskriminering? Det är klart att jag vet vad det är men läser på Nationalencyklopedins hemsida för säkerhets skull. "Diskriminering (av latin discri´mino 'avskilja'), särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika. Man brukar skilja mellan värdeneutral diskriminering och positiv diskriminering resp. negativ diskriminering. I dagligt tal avser man med diskriminering den negativa formen, dvs. sådan särbehandling av en grupp eller av en individ som innebär olägenhet av något slag." Mmm, precis som jag trodde. Man menar att folk inte behandlas lika och att en grupp eller en individ kan ha olägenhet av detta. NE fortsätter: "För att konstatera diskriminering, dvs. att lika fall inte behandlas lika, måste man kunna avgöra vad som är lika fall. Regeln att rösträtten i Sverige vid val till riksdagen är allmän och lika för svenska medborgare gäller inte för dem som inte fyllt 18 år på valdagen; men det är därför inte självklart att barn och ungdomar är diskriminerade. Man måste i sådana sammanhang utgå från vad som enligt de i samhället (i stort sett) accepterade föreställningarna är lika fall. I varje situation bör man därför ange de universella normer, internationella konventioner, lagar, umgängesregler osv. som bedömningen förutsätter. Detta är svårt när det gäller relationerna mellan grupper inom ett samhälle och blir ännu mer komplicerat när statsmakten själv är part i konflikten." Man måste alltså bestämma vad som är "lika fall". Man konstaterar också att det är svårt när det gäller relationerna mellan grupper i ett samhälle och ännu svårare när statsmakten själva är part i konflikten. Ni som läser min blogg förstår nog vad jag är ute efter. NE förklarar mer: "En viktig distinktion är den mellan individuell diskriminering och institutionell (strukturell) diskriminering. Den senare formen innebär att regler, föreskrifter eller praxis i ett socialt system avsiktligt eller oavsiktligt får diskriminerande konsekvenser; de diskriminerande handlingarna är en del av de formella och informella rutiner som gäller i institutionerna. Således innebär detta att diskriminering inte enbart praktiseras av individer utan även kan ingå i de sätt som samhällets institutioner, organisationer, företag m.fl. fungerar. Föremål för diskriminering kan vara i stort sett vilka kategorier, gruppbildningar eller kollektiv som helst. Inom ramen för internationell rätt och nationell lagstiftning avgränsas de grupper som däri skall anses vara skyddade mot diskriminering." Vad är det jag är ute efter då? Jo, jag anser att vi i Sverige diskriminerar föräldrar som vill ta hand om sina barn i hemmet. Det är i realiteten inte tillåtet av den enkla anledningen att de som i så fall skulle ta hand om barnen råkar vara föräldrar. Kvinnor är dubbelt diskriminerade eftersom de både är föräldrar men också just kvinnor. Kvinnor är tydligen redan diskriminerade i och med att de tjänar mindre än männen, arbetar mer deltid osv. Den här diskrimineringen leder till att kvinnorna diskrimineras ännu mer om de råkar vilja ta hand om sina egna barn. Staten vet att det inte är bra för kvinnorna. Det här måste vara fråga om institutionell diskriminering. Reglerna, föreskrifterna och praxis i det sociala systemet är sådant att det är snudd på omöjligt att stanna hemma hos sina barn. Diskrimineringen ingår alltså i samhällets institutioner.

Hur kan jag påstå detta? Det är inte förbjudet att ta hand om sina egna barn. Men samhället subventionerar barnomsorg av barn som inte uppnått skolåldern och subventionerar även fritidsverksamhet för barn mellan 6 och 12 år. För förskolebarnen rör sig subventionen om 144 000 kr/barn och år. De här pengarna anser alltså staten att barnen är värda. Föräldrarna ska få dessa pengar för att kunna få använda barnomsorg i statens regi. Föräldrarna kan få ta del av dessa pengar i form av en barnpeng. Den kan man använda för att fritt välja mellan olika barnomsorgsalternativ. Det är bara ett alternativ som staten inte anser är önskvärt och det är att föräldrar tar hand om sina egna barn. Det måste väl rimligtvis betraktas som just diskriminering?!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar