måndag 20 maj 2013

Små barns kognitiva utveckling!

Jag har tänkt lite mer på det där med kognition. Det verkar vara ett slags modeord som politiker och andra experter svänger sig med. Flera av de olika politiska partierna säger att barn som går i förskola får en bättre kognitiv utveckling än barn som fostras enbart i hemmet. Jag funderar lite på var det där påståendet kommer ifrån och hur allt hänger i hop. I de texter där man kan läsa det där påståendet om att förskolebarn skulle ha en bättre kognitiv utveckling står det aldrig varför och hur och jag tänkte att jag skulle försöka ta reda på var den där meningen kommer ifrån.

Först måste man veta vad kognitiv utveckling är.

Kognition: lära känna (med sinnen eller förstånd), undersöka, de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras. Till de kognitiva funktionerna räknas varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning och uppmärksamhet. Dessa processer studeras inom kognitionsforskning. (NE)

Kognitionsforskning: den vetenskap som studerar hur information representeras och bearbetas i naturliga system, i synnerhet den mänskliga hjärnan och hur modeller därav kan göras i datorer och andra artificiella system. De centrala forskningsområdena är perceptions- och minnesmodeller, kunskapsrepresentation, inlärning, begreppsbildning, språkförståelse, problemlösning, planering samt interaktion melan människa och dator. (NE)

Kognitiv utveckling: utveckling av de intellektuella funktionerna i vid mening: tänkande, förståelse, beslutsfattande, memorerande, problemlösande, tolkande, jämförande, bedömande... Jean Piaget har formulerat den mest sammanhängande och inflytelserika teorin om barnets kognitiva utveckling. Han har skildrat hur utvecklingen från spädbarnstiden och framåt fortskrider i kvalitativt skilda stadier. (NE)

Jag försöker hitta någon rapport som handlar om barns kognitiva utveckling i förskolan och googlar. Provar att söka på "barns kognitiva utveckling" och hittar den här:
http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Forskola---effekter-pa-halsa-/. Där står det så här: "Av och till ifrågasätts värdet av att föräldrarnas omsorg kompletteras av förskola. Exempelvis har Per Kågesson publicerat en bok i ämnet (Kågeson 2005). Föreningen Barnens rätt till Föräldrars Tid utvecklar också kritik av svensk förskola. Kritikerna framhåller att förskola under de första levnadsåren kan vara skadlig."

Skriften är en översikt av studier som genomförts av barn mellan 1 och 3 år. Man har hittat 4 studier som är relevanta. Den övergripande slutsatsen är att förskolan främjar barnens kognitiva utveckling. 2 av studierna visar att visar en bättre kognitiv förmåga och bättre språkkunskaper hos barnen vid 36 månaders åler. Man kunde också konstatera långsiktiga effekter av förskolan i form av bättre verbal och matematisk förmåga när barnen blivit 8 år gamla. Studierna är inte gjorda på svenska barn. I de andra 2 studierna kunde man inte konstatera några statisktiskt säkerställda effekter. Effekterna på socioemotionella utvecklingen är oklara och en studie visade att förskolan verkar öka problembeteende och ge en försämrad social förmåga vid 36 månader. Men de effekterna fanns inte kvar vid 54 månader och tvärtom visar det sig att de barn som börjat tidigt i förksola nu interagerar mer positivt med andra barn. De återstående 3 studierna redovisar inga resultat som gör att det går att dra slutsatser om effekter på socioemotionell utveckling. För mig verkar det som om det är lite osäkert hur allt hänger samman. Det är få studier det handlar om och de berättar inte om svenska barn utan om förskolor i Kanada, USA och Australien, länder som sägs ha barnomsorg av liknande kvalitet som i Sverige. Det skulle vara intressant att få reda på hur många av barnen som går i förskola i dessa länder. I Sverige går ju nästan alla barn på förskola så det skulle nog bli svårt att göra några jämförelser av förskolebarn och hemmabarn. Det där med att förskolebarnen blir bättre i skolan kan man ju också fundera lite över. Studieresultaten går neråt i Sverige och bara det är ju lite konstigt med tanke på att allt fler och yngre barn går i förskolan. Sedan har det ju visat sig att klasskillnaderna i skolan ökar. Barn som har högskoleutbildade föräldrar får bättre betyg i skolan. Kanske är det så att de barn som inte har någon hjälp att vänta sig hemifrån när det gäller rent och skärt skolarbete blir mer sårbara när de är bortlämnade hela dagarna? Kanske är det så att barn som får vara nära en förälder och anknyta ordentligt till den, får slippa att stressa fram och tillbaka, får sova ut på morgnarna blir "smartare" av sig själva. Barn kanske inte behöver undervisning utan kärlek. De barn som har föräldrar som vet hur man ska lära ut saker och som förstår att skolan inte längre kan hjälpa deras barn kommer att se till att deras barn lär sig det som behövs.

8 studier har identifierats som påvisar positiva effekter under skolåren när det gäller skolprestationer, social anpassning och lägre förekomst av utagerande beteendeproblem. Effekterna påvisas i vuxen ålder också. Studierna har dock utförts i USA i socialt mindre gynnade grupper. Jag baxnar! Man kan väl inte jämföra barn och vuxna från socialt mindre gynnade grupper med alla förskolebarn i Sverige. Verkligheten talar sitt tydliga språk! Skolresultaten dalar. Mobbing och kränkningar ökar. Barn och unga mår allt sämre. De påvisar självskadebeteenden, ökad förekomst av ADHD, har ont i huvud och mage...

Andra undersökningar visar att förskolan främjar barnens mentala utveckling. Man ser att barn som gått i förskola har mindre beteendeproblem i skolåldern. I tonåren och i ung vuxen ålder är förekomsten av kriminalitet och drogproblem halverad bland de ungdomar som gått i förskola. Det är synd att man inte har tittat på svenska barn. Finns det för det första tillräckligt med svenska barn som har fostrats enbart i hemmet för att man ska kunna göra en sådan jämförelse? Har hemmabarnen fler mentala problem än förskolebarnen? Jag har för mig att jag har läst om att mobbing och kränkningar ökar i skolan. Är det hemmabarnen som står för den ökningen? Är svenska vuxna som har varit hemma som barn mer kriminella än unga vuxna som har gått på förskola? Har svårt att tänka mig det.

Sedan hänvisar man till NICHD-studien. Den visar att språket utvecklas bättre på barn som fått tillgång till förskola med god kvalitet. Den visar också att barn som vistas på förskola vid 12 års ålder har mer beteendeproblem. Det här var ju intressant. Vad innebär en förskola med god kvalitet? Jag vet att förskolor i USA har helt andra regler för gruppstorlekar på förskolorna. Där är grupperna definivt mindre än här. Och sedan viftar man bort beteendeproblemen med att det är låg personaltäthet i förskolorna i USA - så då var det alltså förskolor av låg kvalitet man talar om?

Man kommer fram till att de flesta studier som redovisats tyder på att förskola har gynnsamma effekter. I de studier där negativa effekter påvisas förefaller förskolan ha bristande kvalitet, f a låg personaltäthet och det är vanligt i länder där förskolan inte subventioneras med skattemedel. Men personaltätheten har ju sjunkit i Sverige. Och gruppstorlekarna har ju bevisligen ökat. Hur påverkar det kvaliteten på förskolan?

Efter att ha läst igenom rapporten känner jag mig inte ett dugg klokare. Jag har fått reda på att barn som går i förskola och dessutom börjar tidigt blir bättre på matematik och i språk. De har en bättre socioemotionell utveckling, interagerar mer med andra barn, är mindre kriminella och tar droger i mindre utsträckning. Men ingenstans står det varför barnen utvecklas bättre på förskolan. Vad är det som pedagogerna gör som inte föräldrarna gör?

De politiska partierna har i alla fall anammat FHI:s undersökning.

Moderaterna skriver att:

Forskningsresultat visar att barn som vistats på förskola har en bättre kognitiv utveckling än barn som enbart får omsorg i hemmet. Långsiktiga effekter av förskolan har också konstaterats beträffande verbal och matematisk förmåga hos barnen då de fyllt 8 år. Det har även visats att tidig språk- och matematikinlärning är viktig för barnens senare skolgång. Studier av förskolans effekter på något äldre barn visar att barn från socialt mindre gynnade familjer drar mest nytta av förskolan. Jag tittar i litteraturlistan för att se var de kan ha fått dessa påståenden ifrån. Hittar ingenting som verkar handla om barns kognitiva utveckling. Funderar på det där med skolan - varför går det sämre för barnen i skolan om förskolan gör att de blir bättre på matte och i språk?

Så här skriver Lotta Edholm Fp "Forskning visar att en tidig skolstart är betydelsefull för barnens fortsatta skolgång. Alla barn har rätt till en god utbildning. Därför bör förskolans sista år vara obligatoriskt så att alla barn får del av förskolans pedagogiska verksamhet." "Förskolan spelar en väldigt viktig roll för barnens utveckling och vi vet att barn som går i en bra förskola också har lättare att klara sig i skolan så småningom." Varför går det sämre för barnen i skolan nu när de flesta går i förskolan?

Socialdemokraterna skriver att forskningen om barns tidiga lärande visar att barn som gått i en kvalitativ förskola lyckas bättre i skolan och i livet i stort. Det gäller särskilt barn som växer upp i en mer studieovan hemmiljö.

Socialdemokraterna skriver också: Allmän förskola av hög pedagogisk kvalitet är en hörnsten för en social investe­rings­politik för att främja goda utvecklingsvillkor för alla barn. Forsk­ningen visar entydigt att barn under det första levnadsåret bör vårdas av familjen, men därefter har pedago­gisk offentlig barnomsorg en mycket gynn­sam inverkan på människors kognitiva utveckling. Av PISA-data framgår att barn som deltagit i tidig barn­omsorg, under andra och tredje levnadsåren, signifikant uppvisar högre testpoäng än barn som inte har gjort det, exempel­vis i Danmark med igenom­snitt tio pro­cent. Störst är effekten för individer som växer upp i familjer med sämre förut­sättningar att vara lärande och stimulerande miljöer (Bennett 2008, Esping-Andersen) Varför går det sämre för barnen i skolan?

2011 skriver ordförandekanditaten i SSU så här i SvD: "Barn som vistats mer än tre år i förskolan presterar genomsnittligt bättre än andra barn i skolan och har en betydligt bättre taluppfattning och språkutveckling. Därför bör skolplikten förlängas och den allmänna förskolan bli obligatorisk för alla barn från och med tre års ålder."
Så här skriver vänsterpartiet Finspång: Tidigare studier har redan visat på positiva effekter av förskola på barn som är lite äldre. Nu visar den här forskningssammanställningen viar att även små barn får en bättre kognitiv utveckling av att vistas på förskola.
Vårdnadsbidrag är med andra ord ett dåligt alternativ ur såväl barnets som kvinnans perspektiv.


Jag googlar lite mer för att se om jag någonstans kan hitta beskrivningar av vad förskolan gör som inte föräldrarna gör. Något måste det ju vara som göra att barnen som går i förskola får en bättre kognition än hemmabarnen!

Jag hittar en skrift som handlar om huruvida förskolan kan göra skillnad när det gäller barns förståelse och lust till matematik. http://www.upplands-bro.se/download/18.10f91f8b13b99cea32d10d4/1355992967793/Mattemera%2B-%2Bredovisning%2Brev%2B101210.pdf Man styrker påståendet att förskolan kan göra denna skillnad med argument från FHI:


"En forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut gjort visar att barn i åldern 12-40 månader som vistas på förskola har en bättre kognitiv utveckling än barn som enbart vistas i hemmet.
1/ Två studier visar att förskolan gynnar små barns kognitiva utveckling jämfört med barn som får omsorg i hemmet. Förskolebarnen uppvisade bättre kognitiv förmåga och bättre språkkunskaper vid 36 månaders ålder. Långsiktiga effekter av förskolan konstaterades beträffande verbal och matematisk förmåga hos barnen då de blivit 8 år gamla. Forskning har också visat på att tidig språk- och matematikinlärning är viktig för barnens senare skolframgång. (sid 31, Skolverkets lägesbedömning 2009)". Sedan följer beskrivningar av hur förskolan arbetar med filmkameror, digitalkameror och reflektion. De skriver ner sina observationer i loggböcker och arbetet är fantastiskt kul. Men ingenstans står det vad man konkret gör. Och ingenstans står det hur det går för barnen, om de har lärt sig någon matte eller inte.

Jag hittar en skrift till från FHI http://www.fhi.se/PageFiles/6290/R2009-09-Child-day-care-center-or-home-care.pdf Den heter Child Day Care Center or Home Care for Childre 12-40 Months of Age. What is Best for the Child? Den här skriften är en upprepning av den där forskningssammanställningen FHI har gjort. Här får man reda på i klartext att barn mår bättre om de tidigt (från 1 år) börjar i förskolan jämfört med om de skulle tas om hand i hemmet. De får helt enkelt en bättre kognitiv utveckling. Fortfarande får man inte reda på varför.

Lärarnas Nyheter skriver om rapporten. http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2009/06/02/forskola-bra-sma-barns-tankeutveckling-0 Så här skriver de: "Barn i åldern 12-40 månader utvecklar kunskapsprocesser som tänkande, inlärning, minne och reflektion bättre om de går i förskola än om de är hemma. Den slutsatsen drar Statens folkhälsoinstitut i en forskningsgenomgång." Utan att tänka lite kritiskt köper man alltså FHI:s resonemang! Trots att det är en tidning som vänder sig till lärare bemöter man inte påståendena. Man frågar sig inte varför det inte går bättre för barnen i skolan! Varför är den frågan så svår att ställa?

Man kan konstatera att de "sanningar" de politiska partierna och andra tyckare presenterar kommer från forskningssammanställningen från FHI. Meningarna är lätta att känna igen. Men ingenstans kan man får reda på VARFÖR förskolan är bättre för barnens kognitiva utveckling jämfört med om barnen skulle tas om hand av sina föräldrar! Konstigt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar