onsdag 29 maj 2013

Den kommenderade familjen - del 1!

Jag har läst Ingegerd Troedssons bok Den kommenderade familjen. Boken handlar om familjepolitik i Sverige från slutet av 1960-talet till slutet av 1990-talet. Den beskriver hur den statliga styrningen över familjelivet gradvis har ökat. Boken är mycket intressant och ger massor av information om hur skatter, avdrag och bidrag har fungerat och bytts ut. Den beskriver också hur attityderna till föräldraskap och barn har förändrats genom åren som en följd av den statliga styrningen.  Boken är sprängfylld med fakta och det är mycket att ta in. Jag tänkte försöka sammanfatta den men eftersom det är så mycket information delar jag upp det hela i delar. Texten nedan är ett sammandrag av första delen av boken.

 Inledning: Kapitel 1 - Den kommenderade familjen

Troedsson börjar med att beskriva hur valfriheten inom olika områden har ökat under de senaste decennierna. Bara på ett område har valfriheten inte ökat utan minskat! När det gäller jämställdhet har man som målsättning att jämna ut alla skillnader. Om vi blir jämställda ska det leda till att allt blir bättre - för familjen, barnen, kvinnorna och för jämställdheten. Och för tillväxten - "Allas potential ska användas, fullt ut!"

Den som för fram andra åsikter avfärdas som bakåtsträvande och anklagas för att vilja ha kvinnan tillbaka till spisen.

Troedsson beskriver kort hur förändringen har gått till. Det börjar med att efterlängtade möjligheter erbjuds. Man får bättre lönsamhet om en gift kvinna tar förvärvsarbete. Det blir bättre möjligheter till god barnomsorg till överkomlig kostnad. Möjligheterna förvandlas genom ensidigt stöd snart till skyldigheter. Fler måste anpassa sig till det satta "jämlika" målet, alla föräldrar i förvärvsarbete och alla barn i kommunal heldagsomsorg. Med maxtaxa på dagis förvandlas den som inte använder sig av erbjudandet till en ekonomisk idiot. Till och med barnen måste anpassa sig så att de passar in i systemet.

1969 kom Alva Myrdals och hennes jämlikhetsgrupp rapport Jämlikhet. Den drog upp riktlinjerna för utvecklingen som skulle komma. Troedssons bok handlar om hur främst socialdemokraterna steg för steg har socialiserat samhället. Det har skett smygvägen. Gunnar Sträng sa att det inte skulle trumpetas ut på gator och torg utan det skulle ske steg för steg. I inget annat land i vår kulturkrets har barnfamiljerna hamnat i en sådan beroendeställning som i Sverige.

Troedsson skriver att hon tror att 2000-talets unga kvinnor och män kommer att vägra låta sina barn dikteras av Alva Myrdals politiska arvingar. Hon tror inte att dagens och morgondagens föräldrar kommer att acceptera konsekvenserna - än mindre tid för barnen, än mer styrning av sina liv, ännu kvinnligare löner på viktiga områden. Hon tror att de kommer att kräva att själva få ta ansvar för sina liv och hur de ska ordna för sina barn. Ja, boken är skriven 1999. Det har alltså gått 14 år! Det verkar som om det är en bit kvar innan föräldrarna börjar kräva att själva få bestämma.


AVDELNING 1 - JÄMLIKHETSRAPPORTEN

Mot slutet av 1960-talet fördes en allt livligare diskussion om jämställdhet mellan kvinnor och män. Lagstiftningen innehöll fortfarande många regler som utgick från att det alltid var kvinnan som tog hand om hem och barn medan mannen stod för försörjningen. Sambeskattningen uppfattades (Troedsson menar delvis felaktigt) som gravt diskriminerande mot kvinnor.

Vändpunkten blev SAP-LO-rapporten, Jämlikhet, från 1969. Den skrevs av en arbetsgrupp i jämlikhetsfrågor tillsatt av socialdemokraternas partistyrelse och LO. Alva Myrdal var gruppens ordförande. Partistyrelsen föreslog att den socialdemokratiska kongressen senare samma år "beslutar godkänna rapporten samt att de principer som där uttrycks i huvudsak bör vara vägledande för partistyrelsens och riksdagsgruppens arbete vid utformandet av partiets politik för ökad jämlikhet och för partiets kommunalpolitiska handlande."

Principerna och målen i rapporten Jämlikhet har sedan dess dikterat utvecklingen främst på familjepolitikens område. Det gäller synen på vad jämlikhet förutsätts innebära, för män, kvinnor och barn. Den synen krävde förändringar i fråga om äktenskapslagstiftning, skattelagstiftning, socialförsäkringar och i fråga om utformningen av det direkta och indirekta familjestödet.

Skattepolitiken utgjorde ett viktigt led i jämlikhetsrapporten. Den skulle tvinga makar/föräldrar in i en mer jämlik arbets- och inkomstfördelning och dels genom att med högre marginalskatter få ner inkomstskillnaderna i syfte att få " människor att värdera varandra som jämlikar."

Troedsson menar att i takt med förslagets förverkligande började Sverige rasa i välfärdsligan.

I jämlikhetsrapporten anges följande mål:

  • Jämlikhet kräver höga skatter.
  • Mer individ, mindre familj i jämlikhetens samhälle. Man menade att en kraftigt utbyggd och så småningom obligatorisk förskola skulle utjämna de skillnader i barnens möjligheter som i dag föreligger redan vid skolstarten. Förskolan är en förutsättning för jämlikhet ur två synvinklar. Den ena gäller föräldrarnas behov av att få hjälp med barnens vård och utveckling så att båda föräldrarna kan arbeta. Den andra gäller barnens möjligheter att få en god start inför skolan och livet.
  • Skola för (av)individualisering.  Efter "förskolan" skulle den obligatoriska skolan ta vid. Den individuella prestationen måste få minskad betydelse, medan större vikt läggs vid att utveckla barnens förmåga att arbeta tillsammans med andra.
Jämlikhetsgruppens rapport godkändes vid den socialdemokratiska kongressen 1969 och den stämde bra överens med Olof Palmes vilja. Han valdes till partiledare vid denna kongress. Han var fast besluten att bygga vidare på folkhemmet. Tage Erlander hade försäkrat medborgarna social trygghet och nu skulle Palme skapa ett jämlikare samhälle.

Ambitionen med jämlikhetsrapporten var:
  • att jämlikheten mellan män och kvinnor krävde att alla förvärvsarbetade, även när barnen var små. Reglerna för försörjningsplikt mot den andra maken (både under äktenskapet och efter dess upplösande) bör ses över. Egna förvärvsinkomster och det moderna socialförsäkringssystemet är de två grundstenar på vilka individernas trygghet i framtiden kommer att vila.
  • Jämlikheten mellan barnen krävde att barnen gick i kommunala och så småningom obligatoriska förskolor, där utbyggnaden skulle inriktas på heldagsomsorg.
Daghemmen döptes om till det mer positivt laddade "förskola". De begynnande statsbidragen skulle väsentligt byggas ut och främst inriktas på heltidsdaghemmen.

Strävan efter jämlikhet i den socialdemokratiska versionen kom att genomsyra de politiska besluten under hela 70-, 80- och 90-talen. Inriktningen i besluten kom att samla stora majoriteter i riksdagen - socialdemokraterna var inte ensamma!

"Det tragiska var bara att de beslut som fattades i jämlikhetens eller jämställdhetens namn allt mer urartade till den likriktning som Alva Myrdal bestämt sade sig ta avstånd från i sitt tal vid partikongressen 1969."

Troedsson skriver att nästan alla beslut som rör familjepolitiken har medfört ökad diskriminering av de familjer som väljer fel!

http://hemmahosfrug.blogspot.se/2013/06/den-kommenderade-familjen-del-2.html
http://hemmahosfrug.blogspot.se/2013/06/den-kommenderade-familjen-del-3_16.html
http://hemmahosfrug.blogspot.se/2013/07/den-kommenderade-familjen-del-4.html
http://hemmahosfrug.blogspot.se/2013/08/den-kommenderade-familjen-del-5.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar