tisdag 24 februari 2015

Kvinnors och mäns sjukfrånvaro

Varje år står det i tidningarna om kvinnors sjukfrånvaro. Att den är högre än männens och ingen kan förstå varför och hur det ska kunna bli ordning på detta problem? Jag googlade runt för att se om verkligen inte någon har någon förklaring på mysteriet. Jag hittade en rapport från 2011 som heter Kvinnors och mäns sjukfrånvaro

I den här rapporten går man igenom :
- kvinnors och mäns sjukfrånvaro genom tiderna
- hur det är jämfört med andra länder
- varför det finns skillnader i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor.

Här kan ni läsa om vad som kommer fram i rapporten! Intressant läsning tycker jag! (mina kommentarer i rött)

- Kvinnor står för mer av sjukskrivningarna än männen och har så gjort i 30 år, sedan början av 80-talet.
- Den obligatoriska allmänna sjukförsäkringen infördes 1955.
- Under 60- och 70-talen var det ingen större skillnad mellan kvinnors och mäns sjukskrivningar. Är inte detta märkligt? Varför kan det vara så? Vad är det som har ändrat sig sedan 60- och 70-talen?
- Man kan konstatera att kvinnor i alla europeiska länder har högre sjukfrånvaro än männen förutom i Tyskland. Högst sjukfrånvaro har kvinnorna i Danmark, Norge och Sverige. Tyskland, Frankrike och Storbritannien har lägst andel sjukskrivna kvinnor. Är det inte konstigt att kvinnor i just de länder som är dagisälskare och där de flesta kvinnor yrkesarbetar är mest sjuka? Hur kan det vara så? Är det inte konstigt att kvinnorna är som minst sjukskrivna i just Tyskland? Där har man sambeskattning för de som önskar, skatt efter försörjningsbörda och en hel massa hemmafruar - 40 % tror jag att det rör sig om. Konstigt att det blir såna skillnader.

Kvinnor i Sverige har sedan lång tid haft ett högt arbetskraftsdeltagande. Under 60- och 70-talen deltog drygt hälften av alla kvinnor i arbetslivet. På 70- och 80-talet ökade kvinnornas arbetskraftsdeltagande från att ha varit 65 % av männens till 90 %.

Det är svårt att fastställa orsaken till det höga arbetskraftsdeltagandet i de skandinaviska länderna. Det kan bero på:
- avskaffandet av sambeskattningen 1971 - ökade ekonomiska drivkrafter att arbeta? En intressant jämförelse är att gifta makar i Tyskland kan välja på att sambeskattas.
- under 70- och 80-talen byggdes barnomsorgen och föräldraförsäkringen ut i Sverige - saknar motsvarighet i Europa. Kan ha varit en reaktion på ökad efterfrågan och en bidragande faktor till arbetsutbudets utveckling.

Man skriver om överutnyttjande av sjukskrivning. Det har visat sig att kvinnor värderar tid mer än pengar - alltså att de kan tycka att priset för sjukskrivningen är värt att få mer fritid.
Man diskuterar hur man kan stävja överutnyttjande genom till exempel krav på sjukintyg av läkare.

Kvinnor utför mer av hushållsarbetet än män. Kvinnor ägnar sig mer än dubbelt så mycket åt hushållsarbete som männen. Kvinnor och män delar mer lika på hemarbetet nu än förr men det beror inte på att männen gör så mycket mer utan att kvinnorna gör mindre. Fler kvinnor arbetar heltid men ändå utför de lika mycket hushållsarbete som förut. Kanske blir de sjuka pga av detta?

Närvaro av barn verkar olika på män och kvinnor. Mindre sjukfrånvaro för män och ökad risk för sjukfrånvaro för kvinnor.

Arbetsmarknaden är könssegregerad och det kan ha betydelse. Men kvinnor har varit sjukskrivna mer i alla typer av arbeten. Det är alltså något annat än segregerad arbetsmarknad som orsakar problemen.

Sen kommer vi till den tunga biten:

Barn konkurrerar med engagemanget i arbetslivet. Det gäller i synnerhet kvinnor.
Kvinnor tar mest av föräldraledigheten.
Kvinnor dubbelarbetar i högre grad än män. Det blir då viktigare att kvinnan håller sig frisk. Hon kan investera i sin hälsa genom att vara sjukskriven. Detta pågår under lång tid.
Mammorna är tillsammans mer med sina barn än vad papporna är och kan då lättare bli smittade.

Kvinnor med hemmaboende barn mer sjukskrivna än män med hemmaboende barn.
Perioden före första barnets födelse är skillnaderna mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro små.
Under graviditeten ökar kvinnornas sjukskrivningar. Toppen är under sista graviditetsmånaden.
Under barnets första levnadsår är kvinnorna inte sjukskriva särskilt mycket men det beror förmodligen på att kvinnorna då är föräldralediga.
Efter barnets första födelsedag stiger kvinnornas sjukskrivningar brant för att komma upp i det dubbla jämfört med männens när barnet är 2 år gammalt.
Skillnaden finns kvar när barnen är 15 år.
Betydelsen av barn är stor när det gäller könsskillnader i sjukskrivningar i hushållen.

Avslutande slutsatser:
I länder där kvinnor har ett högt arbetskraftsdeltagande har kvinnor hög grad av sjukskrivning.
Kvinnor har en svagare förankring till arbetsmarknaden och är känsligare för konjunkturnedgångar.
Kvinnor utför mer hushållsarbete än männen och har samtidigt ökat sitt deltagande på arbetsmarknaden.
Kvinnor arbetar mer heltid än tidigare.
Kvinnor skattar sin hälsa som sämre än tidigare.
Kvinnor anser sig ha psykiskt ansträngande arbeten i högre grad än förr.
Kvinnor blir sjukare än männen när första barnet har blivit 1 år och skillnaden kvarstår till barnet är 15 år.
Kvinnor verkar prioritera familjelivet högre än arbetet. Att de tar ut mesta delen av föräldraledigheten tyder på det.
Kvinnor kanske förebygger sjukdom genom att sjukskriva sig eftersom det är viktigt för familjen att de håller sig friska.
Högre utbildning innebär lägre sjukskrivning för män men inte för kvinnor. Högutbildade kvinnor kanske också prioriterar barn framför arbete och upplever att de slits mellan två krav.

Trots en aktiv familjepolitik med förbättrade möjligheter att vara föräldraledig och ökade incitament för pappor att vara föräldralediga finns det en ojämlikhet mellan könen både vad gäller löner och sjukfrånvaro.

Hur ska framtida politiska beslut kunna förändra denna obalans?

Ja, det är den avslutande frågan. Hur ska det gå till? Förmodligen kommer man att rikta in sig på mer vikta föräldradagar åt pappan. Men man skulle ju kunna vara radikal och sänka arbetstiden för papporna så att de kan jobba mer hemma och samtidigt höja arbetstiden för mammor så att de verkligen inte hinner dubbelarbeta. De verkar ha så svårt att avhålla sig. Det kanske kan fostras bort genom lite mer aggressiva metoder? Närå, ett sätt skulle ju kunna vara att släppa kvinnor och män fria och tillåta frivillig sambeskattning (i kombination med lite andra åtgärder som man praktiserar i andra länder) och se vad som händer. I Tyskland kör man ju så och det verkar ju funka! Kunde vara värt ett försök kanske?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar